Jdi na obsah Jdi na menu
 


Miroslav Zelenka: Elegantní Bůh

19. 5. 2014

   Po relativně velmi dlouhé době od napsání první verze knihy Elegantní Bůh se kniha dostává k čtenářům v tištěné podobě, za což upřímně děkuji osobám, které se o to zasloužily.

 

   Po přečtení mnoha knih mnoha autorů všech různých směrů a po strávení mnoha hodin přemýšlením, diskusemi a meditacemi o nejzákladnějších otázkách bytí jsem dostal chuť napsat na toto téma knihu i já. Podporován jsem byl lidmi ze svého okolí, kterým jsem se svěřil se základními principy ještě nenapsané knihy. Na druhé straně mne odrazovala každá návštěva knihovny s obdobnou literaturou, která přetéká stovkami knih, z nichž mnoho se jich tváří tak, že k pochopení základních otázek nepotřebujete nic jiného než si přečíst zrovna tuto knihu a pochybnosti, že zrovna já jsem schopen přinést něco nového.

   Nakonec jsem se však rozhodl, že tento pokus udělám, protože stále ve mně hlodal červíček naděje, že nová kniha by mohla být přínosem zejména pro lidi, kteří se potřebují zorientovat v těch mnoha teoriích, filozofiích, názorech a-ismech a nemají tolik času a chuti, aby přečetli ty stovky knih a našli si tu svoji pravdu.

 

   Kniha Elegantní Bůh však v žádném případě není zamýšlena tak, že autor zná tu jedinou správnou pravdu a milostivě ji předkládá čtenáři. Naopak má být pokusem pomoci čtenáři při hledání jeho pravdy a měla by sloužit hlavně k tomu, aby čtenář pochopil základní principy předkládané různými ezoterickými naukami pokud možno se všemi vzájemnými souvislostmi a komplexně. Toto je v podstatě základním motivem pro napsání této knihy, protože jsem měl pocit, že knihy z této oblasti se zabývají většinou pouze jedním nebo dvěma aspekty té velké teorie všeho (s výjimkou Zápisků Paula Bruntona, které však čítají nějakých 7000 stránek).

 

   Samozřejmě je tato kniha ovlivněna mým zorným úhlem, minimálně jako jakýmsi jednotícím prvkem pro skloubení mnoha zdánlivě protichůdných názorů. Někdy jsou uváděny i alternativní pohledy, což však takto nešlo řešit všude, protože by se kniha neustálým větvením stala neúnosně dlouhá a nepřehledná.

   Jde o pokus napsat něco jako učebnici nebo jako obdobu knížek světoznámých fyziků Gamowa, Capry, Hawkinse, Greena a tzv. populizátorů oficiální vědy (knížek, které jsem si přečetl s velkou chutí a které byly pro mne rovněž velkou inspirací).

   Vytkl jsem si úkol stát se populizátorem "paravědy" (chápu, že mnohým by se určitě líbilo vynechat slabiku -ra-), tj. názorů, které by se snad daly zahrnout pod pojem alternativní paradigma   

 

   Název Elegantní Bůh samozřejmě nemá nic společného s elegancí (dokonalým zjevem a chováním) jakéhosi personifikovaného boha (vousatého staříka na nebesích). Titul „Elegantní bůh“ je parafrází na název knihy autora Briana Greena „Elegantní vesmír“. Vychází z obdobné myšlenky jakou je elegance vesmíru (například matematici tvrdí, že některé rovnice jsou krásné), což znamená neuvěřitelnou dokonalost či eleganci uspořádání systému, kterému můžeme říkat Universum, Bůh nebo Teoversum, což je pojem, který jsem si oblíbil pro jeho komplexnost. Podtitul Alternativní model jsoucna vyjadřuje to, čím se kniha zabývá.

Slovo alternativní je zde použito v tom smyslu, že je alternativní k v současné době v západní civilizaci převládajícímu karteziánsko-newtonovskému paradigmatu. Jinak je tomu obdobně jako s léčebnými metodami. Ty, které se používají po tisíce let, jsou nyní označovány jako alternativní k těm, které se používají sto či dvě stě let. Mnohé staré civilizace měly svůj model jsoucna mnohem více podobný tomu, jaký představuji ve své knížce, než tomu současnému tak zvaně vědeckému. 

   Rozdíl snad spočívá i v tom, že alternativní paradigma (pro pojem paradigma jsem objevil v jedné knížce sice nepřesnou, zato ale názornou definici - model jsoucna) uznává výsledky soudobé oficiální vědy jako jednu z úrovní poznání, zatímco oficiální věda tyto výsledky považuje za nejvyšší úroveň poznání.

 

   Podnětem k tomu, abych si sedl a psal, byly pro mne mimo jiné i různé názory a výroky z tisku a televize, ze kterých jsem cítil neznalost nebo nepochopení základních principů (např. jistý předseda vlády prohlásil, že v boha přestal věřit po té, co se dozvěděl o koncentrácích). 

   Rovněž jsem procházel dlouhým vývojem od materialisty, který je materialistou na základě konfrontace s dogmaticky podávanou vírou v personifikovaného boha až po současný stav. Mám jen určitou obavu, že mnozí z autorů těchto výroků knihu odmítnou číst už apriori, aby náhodou nezapochybovali o té své jediné pravdě.  

   Obdobné knihy jsou však určeny hlavně pro hledající. Mým snem je, aby si po přečtení této knihy řekl nevěřící (míněno nevěřící v alternativní paradigma): “Já tomu sice nevěřím, ale má to hlavu a patu, logiku a systém a teoreticky by to tak mohlo i být“ (což se týká i jednotlivých konkrétních oborů jako např. astrologie nebo homeopatie). Kromě toho bych byl rád, kdyby některé myšlenky se mohly stát inspirací pro nové směry bádání.

 

   Nijak nezapírám, že takřka vše a s největší pravděpodobností úplně vše, co je zde napsáno, už někdy někdo napsal. Mojí snahou bylo vše skloubit do jednoho vzájemně logicky provázaného systému a pokud možno, co nejsrozumitelněji to sdělit co nejširšímu okruhu lidí.

Protože se jedná o pokus sdělit nesdělitelné, velká část mého úsilí byla vynaložena právě na vytvoření modelů, analogií, podobenství, příkladů a představ, které by se blížily "skutečnosti" a přitom byly srozumitelné a představitelné pro běžného člověka. Jedině v této oblasti bych si dovolil činit jakési nároky na originalitu díla, i když na druhé straně jsem velkou většinu těchto informací získal ve formě představ a někdy i verbálních sdělení při hlubokých re-laxačních a meditačních stavech, takže i zde je slůvko "moje" velmi problematické.

 

   Výslovně upozorňuji, že v mnoha případech se z důvodů srozumitelnosti a pochopitelnosti a velkého omezení daného výrazovými prostředky lidské řeči jedná o velké zjednodušení, které nemůže skutečnost nezkreslit, a proto prosím, aby to takto bylo i chápáno.

 

   První verze knihy byla dopsána již v roce 2002 a od té doby jsem ji několikrát doplnil. I dnes existují informace, které by se daly do knihy zařadit, ale s takovýmto přístupem by kniha nevyšla nikdy. Také jsem nechtěl, aby kniha měla příliš mnoho stránek. Pokud bylo mým záměrem, aby kniha byla něco jako učebnice či skripta, tak jsem se snažil, aby nebyla příliš rozsáhlá, protože téměř nikdo nemá rád tlusté učebnice. 

 

   Kniha by měla sloužit hlavně k tomu, aby čtenář pochopil základní principy předkládané různými ezoterickými naukami pokud možno se všemi vzájemnými souvislostmi a komplexně. Toto je v podstatě základním motivem pro napsání této knihy, protože jsem měl pocit, že knihy z této oblasti se zabývají většinou pouze jedním nebo dvěma aspekty té velké teorie všeho (s výjimkou Zápisků Paula Bruntona, které však čítají nějakých 7000 stránek). Velkou výhodou oproti například Paulu Bruntonovi spatřuji v tom, že se některé obtížně sdělitelné věci dnes dají vysvětlovat na podobenství s počítači a on-line počítačovými hrami. Ostatně i někteří vědci testují hypotézu, zda naše realita není jen počítačovou simulací či hrou nějaké superinteligentní civilizace. Když si za superinteligenci dosadíte Boha v mnou uváděné podobě, tak to vlastně není představa tak vzdálená modelům, které uvádím ve své knize. Dokonce tito vědci tvrdí, že pokud tomu tak je, tak nemáme žádnou možnost to poznat.  

   Dalším záměrem knihy byla myšlenka předložit představu boha, která by byla přijatelná i pro lidi, kteří se považují za materialisty, tak jako původně i já. To znamená pro lidi, pro které představa personifikovaného boha předkládaného nám většinou světových náboženství není po intelektuální stránce uspokojující. Jeden z podnětů k tomu, abych si sedl a psal, byly pro mne mimo jiné i různé názory a výroky z tisku a televize, ze kterých jsem cítil neznalost nebo nepochopení základních principů (např. jistý předseda vlády prohlásil, že v boha přestal věřit po té, co se dozvěděl o koncentrácích).

   Knihu jsem se snažil psát co nejsrozumitelněji, což je úkol obtížný v případě, kdy se má sdělit nesdělitelné. Vjem či informace přijaté ve stavu rozšířeného vědomí, které velmi často nejsou ve verbální podobě, je někdy velmi nesnadné převést do pochopitelných obrazů a lidštiny. Proto v knize používám co nejčastěji různá podobenství i obrazové modely, které čtenáři usnadňují pochopení přijímaných informací.  

   Jednu věc považuji ve všech svých textech a zejména v knize Elegantní Bůh za velmi podstatnou. Jsou různé úrovně poznání a je vždy důležité, aby čtenář věděl z jaké úrovně poznání je konkrétní informace sdělována. To velmi usnadňuje srozumitelnost předkládaných modelů, protože to umožňuje pochopit zdánlivost některých rozporů. 

   K objasnění využiji své záliby v podobenstvích. Představme si nějaký i jednoduchý třírozměrný výrobek a k němu výkresovou dokumentaci, která je dvourozměrná, a proto musí obsahovat dva pohledy. Netušící laik při pohledu na dva výkresy většinou nepochopí, že se jedná o jeden výrobek. Odborník pozná, že se jedná o výkresy jednoho a toho samého výrobku a odborník obdařený představivostí vidí třírozměrný objekt. 

   Dalším modelem je představa válce například ve dvou soustavách. Jedna soustava je tvořena třemi prostorovými dimenzemi (3D – naše realita)) a druhá soustava dvěma prostorovými dimenzemi (2D – plocha). V 3D realitě vnímáme válec jako třírozměrný objekt. Ve 2D realitě vnímá pozorovatel průnik válce do plochy podle úhlu válce vůči ploše jednou jako kruh, jednou jako elipsu a jednou jako obdélník. Takže, přestože se jedná stále o jeden objekt, mohou jej různí pozorovatelé ve 2D vnímat různě a válec si ani nedokážou představit a ani pro něj nemají žádný výraz. Při konfrontaci názorů z různých úrovní poznání a různých úhlů pohledu pak dochází k tomu, že každý je plně přesvědčen o své pravdě a svým způsobem

ji také každý částečně má. Problém je v tom, že každý má tu pravdu jinou a tím pádem je přesvědčen, že ti druzí se mýlí. K mnoha konfliktům mezi různými systémy víry, k nimž je možno řadit i materialismus, dochází právě z těchto důvodů.    

   Další myšlenka, kterou považuji za podstatnou je teorie fraktálního uspořádání nejen nám známého časoprostoru ale celého Universa. Při přijetí této teorie je možno například pochopit, že i funkčnost astrologie má své vědecké opodstatnění. Ostatně i touto problematikou se v knize zabývám.     

Bližší informace o možnostech nákupu knihy je možno získat na adrese: www. miroslav-zelenka.cz.

Miroslav Zelenka

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář