Jdi na obsah Jdi na menu
 


E. Del Buono - Andělé v hvězdných lodích- závěr

14. 3. 2010

DOSLOV

od Eufemia del Buono

 

Tento můj doslov by měl sloužit jako důležitý doplněk k přehledu historických faktů, která jsem uvedl v předmluvě. Jestliže chci doplnit můj výlet do minulosti, stačí obrátit pozornost na svatá písma národů celého světa. Pakliže věnujeme naši pozornost textům obsaženým ve svatých knihách všech národů a čteme nepředpojatě a s pozorností, nemůžeme jinak, než přijít na skutečnost, že nebeské vozy ve spisech z Indie, Číny a Ameriky, opeřený had indiánské Popol Vuh, bible Indiánů kmene Quiché, jednoho z velkých indiánských kmenů, ohnivý pták indiánů Hopi, průhledné sféry a nebeské perly z knih Kainur a Taimur, zlatých hlav Lamaismu z Tibetu, nebo oblaka, vzdušné víry a ohnivé vozy Starého i Nového zákona, že všechny tyto výrazy nevyjadřují nic jiného, než názvy Vimana a Ventla asiatských Indů. Je to totéž, jako mohutná letadla Homérovských bohů, koule a kotouče na nebi, které zmiňuje Cicero, Julius Obsequens, Plinius starší, Seneka, Valerius Maximus a Xenophon a současně to samé, co Sféry a Trumpety Licosténovy až po létající talíře, cigarety, nebo vzducholodi naší doby. Jenom s tím rozdílem, že ona stará líčení jsou vyprávěna v mystické formě, plné úcty, a jsou vysvětlována podle tehdejších znalostí.

Erich von Däniken tvrdí ve své knize „Vzpomínky na budoucnost“, že Ezechiel zažil u řeky Kebar setkání s kosmickou lodí, kterou tento prorok popsal s použitím slovníku své doby, kdy lidé neměli nejmenší ponětí o kosmických, nebo dokonce interdimenzionálních letech. Když toto tvrzení četl zaměstnanec amerického vesmírného programu NASA, inženýr Josef F. Blumrich, velice se nad ním pohoršil a to jak z vědeckého, tak i náboženského hlediska. Proto se rozhodl Dänikenovu tezi vyvrátit z vědeckého hlediska. Vzal si při tom na mušku právě tyto citáty z proroka Ezechiela. Ke svému vlastnímu překvapení musel na konci svých studií připustit, že Däniken má pravdu. Přesné popisy, které nám podává tento prorok, nám, po překladu do našeho jazyka a do dnešního způsobu vnímání naší reality, umožňuje navrhnout obraz kosmické lodi, která by byla nejenom technicky realizovatelná, ale odpovídala by i svému účelu. Blumrich nás velmi podrobně seznamuje se svými studiemi v knize „A tu se otevřelo nebe“, ve které chtěl původně dokázat neudržitelnost Dänikenových tvrzení. Píše doslova: „Sotva byla někdy absolutní porážka tak bohatě odměněna. Byl jsem potěšen, ba fascinován.“

Dnes, po výpovědích Georga Adamského a po přečtení knihy „Andělé v hvězdných lodích“ můžeme oba tyto názory sloučit. Dá se říci, že Ezechiel i ostatní proroci skutečně viděli létající disky a kosmické lodě a že v nich dokonce i letěli. Zároveň můžeme říci, že jsou to skutečně „vozy bohů“, nebo „Boží vozy“. Přitom žádná z těchto skutečností nevylučuje druhou, nýbrž znázorňuje syntézu vědeckého a náboženského světového názoru.

Je skutečností, tak, jak nás to učil Georg Adamsky a jak je to i v této knize potvrzeno, že neexistuje žádná stvořená skutečnost, která by neměla ve své podstatě vztah k Bohu, protože vše bylo uvedeno do pohybu oním nekonečným Logos a protože všechno, co Bůh stvořil v prostorech kosmu a dal člověku, mu nemůže zůstat natrvalo neznámé a nepochopitelné.

Je proto jasné, že zveřejněním těchto informací nemůže být nic znesvěceno. Naopak, má se stát zřejmé, že tato kosmická flotila odedávna působila a nadále působí na naší planetě a že její činnost i cíle vycházejí ze zákonitostí vyšších dimenzí Stvoření, ze kterých k nám tyto bytosti přilétají.

V důsledku toho – a toto je duchovní stránka tohoto fenoménu – nemůžeme nadále věřit, že se celé universum skládá z pouhého náhodného uskupení atomů, jak by nám to někteří rádi tvrdili, nýbrž že se jedná o uskutečnění velkého plánu. Tento plán byl vytvořen živou, sama sebe si vědomou inteligencí a universum je udržováno v chodu vzájemně se doplňujícími a podporujícími věčnými zákony.

O možnosti existence jiných životních forem ve vesmíru se velký teolog, dominikánský páter Monsambré vyjadřuje takto: „Proč by neměly být planety a hvězdy ve vesmíru obydleny a to třeba ne menšími bytostmi, než jsou andělé ? Mezi zřící existencí čistě duchovních bytostí a našim, ze syntézy vzniklým, vegetativním a rozumovými rozhodnutími ovlivněným životem, existuje jistě místo pro jiné životní formy. Nenabízí se přímo myšlenka, že Božský pastýř zanechal svých 99 ovcí v nekonečných prostorách Stvoření, aby se vydal hledat onu stou, ztracenou v jeho hlubinách ?“

Země se tak stala jedním z mnoha příbytků v Otcově domě. Je to planeta zkoušek, obnovy a léčení, kde lidé, s jejich možností svobodné volby, jsou nuceni projít cestami bolesti a utrpení, aby se duchovně zjemnili, zdokonalili a vyzráli. Současně s tím jsou nuceni pozvolna a namáhavě stoupat po příčkách vývojového žebříčku.

Můžeme tedy vyslovit domněnku, že existují jiné inteligence nebo, jak říká páter Mosambré, jiné životní formy, obývající ony ostatní příbytky našeho Otce, kterým je vlastní vyšší dosažený stupeň poznání a jejichž vědecké poznatky respektují Universální zákony Stvoření, které se rozhodly provázet člověka na jeho vývojové cestě dějinami a které tento úkol buďto obdrželi od Stvořitele, nebo se k tomu rozhodly z vlastní svobodné vůle. To potom vysvětluje důvod, proč se můžeme setkávat s těmito inteligencemi, vstupujícími do naší sféry ve svých interdimenzionálních vozidlech. Jsou často viděny i kontaktovány jak obyčejnými lidmi (kteří jsou často těmito setkáními značně otřeseni), tak i takzvanými proroky, kteří, jakožto výše vyvinutí lidé byli v stavu přijmout i dále šířit mystické myšleny, poselství a poučení, které od nich obdrželi. Vysvětluje se tím také, proč se takovéto bytosti vyskytují i v knihách antických dějepisců současně se zprávami a líčením očitých svědků. Tyto zprávy jsou spojeny s mravními předpisy a s varováními, které mají zlepšit lidskou rasu a pomoci jí dosáhnout vyššího vývojového stupně. Vysvětluje to také to, proč naše planeta nebyla nikdy přepadena a dobyta. Také se tím odpovídá na to, proč jsou neustále přítomní na obloze a upoutávají na sebe pozornost. Zvláště v poslední době dochází k masovému výskytu těchto fenoménů – v době, kdy lidstvo stojí na konci svého vývojového cyklu.

Důkaz, že lidstvo stojí na konci určité vývojové etapy, podává člověk sám. Když se mu v důsledku osudové chyby se mu podařilo uvolnit obrovské síly z nitra atomu, použil tuto energii k prosazení svých sobeckých cílů. Znamená to, že zneužil svoji možnost svobodné vůle, která mu byla dána. To bude mít za následek, že do činnosti vstoupí spravedlivý a neodvratný zákon příčiny a následku. Jestliže tento vývoj bude pokračovat, zasadí smrtelnou ránu pyšným lidským úmyslům. Ničivé účinky těchto uvolněných energií potom dopadnou na svého původce. Samotný úmysl, použít tyto síly k prosazení sobeckých cílů, zneuctil lidského ducha a jeho moudrost tím, že mu umožnil vyhladit sama sebe i všechen ostatní život na Zemi. Tento stav, kdy člověk nese nenávist a ničení dál do vesmíru, je výsledkem velké nerovnováhy mezi intelektuálním vývojem a dosaženou morální a duchovní úrovní. Výdobytky na poli technickém, přírodovědném a v ovládnutí kosmického prostoru příliš předběhly lidské svědomí.

Současně to vysvětluje i to, proč od roku 1945 zesílila mimozemská kosmická flotila svoji činnost. Na celém světě velmi často demonstruje svoji přítomnost před zraky pozemšťanů a jejich posádky dokonce navazují po předchozím přistání kontakty s lidmi ze všech národů i společenských tříd.

Tento stručný rozbor fenoménu „létající talíře a mimozemšťané“, podaný v předchozích řádcích, by měl být čtenáři vodítkem k lepšímu pochopení obsahu knihy „Andělé v hvězdných lodích“.

To, co zde bylo řečeno, a také to, že čtenář již zná pravou identitu „Rámy“, by mu mělo pomoci, pokud pozorně četl, najít odpověď na otázku, zda mimozemšťané jednají ve prospěch těch, kdo věří ve Starý a Nový zákon. Odpověď byla kosmickou vzdušnou flotilou dána 4. listopadu 1954 nad Vatikánem, symbolickým centrem křesťanství. Čtyřicet létajících disků se slétlo ze všech čtyř světových stran a vytvořilo velký řecký kříž, symbol Bratrstva universální lásky.

Po přečtení této knihy by bylo užitečné znovu se začíst do líčení proroka Ezechiela, který spatřil „Boží majestát“ a byl přitom svědkem přistání mimozemské interdimenzionální lodi. Stojí zato si přečíst také líčení hořícího keře, ze kterého Pán hovořil k Mojžíšovi, než postavil do čela svého národa „oblačné a ohňové sloupy“, jakožto i jiná podobná líčení. Pomůže nám to lépe porozumět, že všechno, co Giorgio, Týna a jejich přátelé, stejně jako i další kontaktní osoby z různých ras a náboženství celého světa zažili, je částí velké operace „Návrat a záchrana lidstva“. Tato operace je spoluuváděna do života právě přítomností této kosmické flotily ve vzdušném prostoru Země.

Nepřekvapuje, že kontaktní osoby nejsou vybírány z řad vzdělanců, nebo vědecky fundovaných odborníků, i když se při tom mohou vyskytovat výjimky. Mimozemšťané to dělají podobně, jako Ježíš, který se rád obklopoval jednoduchými rybáři. Ti zprostředkují jejich poselství také prostým a jednoduchým lidem, kteří jsou nadáni velkou otevřeností, mají vnímavého ducha a také nezbytnou nepředpojatost.

Vyzbrojen těmito duchovními schopnostmi a s pomocí nebeských sil, může člověk udělat zkušenosti, zprostředkované touto knihou. Nemusí tak být otřesen událostmi, které stojí před námi a jsou také v této knize zmíněny a kterým většina lidí stejně nevěří. „Ráma“ o této skutečnosti dobře věděl, když řekl Giorgiovi: „Nepochopení a neporozumění, které dnes panuje na Zemi, dovoluje jen nemnoha pozemšťanům pochopit, že se začínají plnit všechna proroctví. Předali jsme je všem lidem, kteří byli schopní je předávat dál. Tito lidé byli vysmíváni, nepochopeni, pronásledováni a dokonce zabíjeni. A přesto se jejich slova ve všech dobách vyplnila. Kolik bolestí by si pozemšťané ušetřili, kdyby se zřekli své pýchy a užívání násilí.“

Pro George Adamského byl život plný hořkosti. Giorgio Dibitonto si je toho plně vědom a na základě své lásky a víry předává dál poselství, které dostal. Záleží na čtenáři samotném, aby zaujal k této výpovědi takový postoj, aby byl schopný ji přijmout, řídit se podle ní a tím umožnil světlu, aby proniklo do jeho duše.

Ve Fatimě viděli tisíce lidí, kteří byli přítomní okamžiku příchodu Božské Panny, světlo, nebo světelnou kouli, která se snesla z nebe na místo, kde měla Lucie zjevení. Tato svědectví byla podána i nevěřícími osobami, které se v té době nacházeli v její blízkosti a kteří mohli být svědky předpovězeného jevu na slunci. Věřím, že tyto světelné koule a ostatní původní jevy jsou stejného druhu jako ty, které zažili Giorgio, Týna a jejich přátelé a současně ty samé, kterých byli svědky milióny lidí na zemi a které zažili i proroci. Ezechiel je z nich nejlepším příkladem.

Evangelista Lukáš ve svém líčení cituje Mistrova slova: ‚když vídáte oblak, on vzchází od západu slunce, hned pravíte: Příval jde, a tak bývá. A když odpoledne vítr věje, říkáte: Bude horko, a býváť. Pokrytci, způsob země i nebe umíte souditi a kterakž pak tohoto času nesoudíte ?‘ (Nepoznáte znamení konce času?) Ježíšovo nabádání, aktualizované znovu Georgem Adamským a „Anděli v hvězdných lodích“, uzpůsobené pro náš dnešní způsob chápání, přesto však v souhlase s evangelii, ve kterých nám bylo již před dvěma tisíci lety zvěstováno:

„A budou veliká a hrozná znamení na nebi“. Tyto otřesné události budou mít svůj původ v pýše, hrdosti a hlouposti obyvatelů Země, zatímco ona druhá nebeská znamení budou znameními lásky a bratrství, které nám přinášejí naši mimozemští bratři ve jménu záchrany lidstva.

Eufemio del Buono, Řím

 

 

 

VÝPOVĚĎ JEDNOHO TEOLOGA

 

Věřím, že v tomto velkém kosmickém poselství není jediné slovo zbytečné a žádná formulace volena náhodně… V této souvislosti bych rád upozornil na jedno místo v dopise apoštola Pavla Židům. Jde o kapitolu 1, verše I -3: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků ; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem.“ (Verš 3)

Slovem „všecko“, což řecky znamená vesmír, je míněno víc než pouze viditelný vesmírný prostor, nýbrž jsou v něm zahrnuty i duchovní světy nad nebeskou hranicí…

 

 

 

VÝMĚNA KORESPONDENCE MEZI JANOVEM A WIESBADENEM

 

G. D. & T. d. P. V Janově, 10. března 1984

 

Nejmilejší Anny a Karle !

Předem bych vám chtěl vyjádřit dík za vaši osvětovou činnost, kterou konáte v Evropě i v ostatních zemích, i za šíření nabytých znalostí. To vše je velice zajímavé a velmi užitečné.

Především bych chtěl vyzdvihnout Vaše dílo „Evakuace do vesmíru‚; jehož obsah souhlasí s tím, co jsme se dozvěděli od našich bratří. Byli jste při tom skutečně Bohem inspirováni.

Velice se mi líbí, že se ve vydání Vašich knih jako prameny, z kterých bylo čerpáno, vyskytuje i Bible a svatá písma. To vše je v souladu s tím, co stojí i v mé knize. Jsou to tatáž poučení, která jsme i my přijali od našich bratří.

Před nedlouhou dobou jsem měl v noci sen, jak Ježíš hovořil k velkému stádu oveček a beránků ve dvou řečech: italsky a německy. Byl to jasný, zřetelný sen. Jako vidění.

Z tohoto zážitku jsem vyrozuměl, jak mnoho si Pán Ježíš s1ibuje od uveřejnění „Andělů v hvězdných lodích“ ve vaší řeči a v německy mluvících zemích pro blaho mnoha duší a mnoha lidí dobré vůle.

Co se týče obou otázek, které jste nám položili, moje odpověď zní:

1. Máme stále ještě viditelné kontakty, ale ne tak jako dříve. Staly se řidšími.

2. Abychom byli informováni v čase hrozícího nebezpečí, objeví se na nebi znamení, které bude dobře viditelné všem obyvatelům Země, a v daném čase potvrdí toto kosmické poselství.

Připojuji též zprávu, která zprostředkuje dvě líčení mých zážitků při příležitosti mého prvního setkání ve Fina1e. Jsou to dvě dosud neuveřejněné podrobnosti, které Vám tímto zasílám. Průběžně si můžete od nás vyžádat další novinky.

Objímám Vás v naději, že brzy od Vás něco písemného obdržím.

Váš Giorgio

 

Milá Anno a Karle !

Tolik věcí mi leží na srdci, které bych Vám ráda vypověděla! Miluji Vás Ježíšovou láskou a láskou Panny Marie, jim děkujíc a je chválíc za Vás a Váš život. Denně se za Vás modlíme. Myslíme na Vás jako na milé přátele, jakožto i na duchovní sourozence, prosté a velkodušné.

Prosíme Pána, aby Vám v jeho světle, míru a lásce daroval mnoho radosti. Prosíme též Pannu Marii, aby požehnala Vaše konání i každou myšlenku Vašeho srdce.

Andělé, naši nebeští bratři, Vás podporují a stojí se svou láskyplnou pozorností a starostlivostí při Vás i při Vašich dětech a těch, kteří Vás milují a které Vy milujete. Myslete prosím i na nás ve svých modlitbách, zatímco Vás sestersky objímá

Vaše Týna

 

G. D. & T. d. P. V Janově, 25. května 1984

 

Nejmilejší Anno a Karle!

Váš poslední dopis jsme již očekávali a přijali jsme jej s velkou radostí. Z celého srdce Vám za něj děkujeme.

Dozvěděli jsme se z něho o Vašich potížích a doufáme, že andělé, naši nebeští bratři, při Vás budou stát a darují Vám radost a útěchu i mnoho úspěchů a zdraví, abyste mohli pokračovat ve svém boji pro dobrou věc. Jste bojovníky za věc Nebe.

S upřímnou radostí jsme se v něm dozvěděli, jak se Váš úmysl, který Vám Pán vnukl, uskutečnil vydáním knihy „Andělé v hvězdných lodích „.

Pán Ježíš mi daroval krásný barevný sen, v kterém mi ukázal, jak na základě překladu naší knihy do němčiny a jejího rozšíření se mnoho duší přiblíží jeho pravdě a jeho lásce skrze poučení a zkušenosti, které jsme udělali.

Co se týče nadcházejících katastrofálních událostí, pak je každý den ohrožen; ale doufáme, že to nejhorší se podaří stále oddalovat pro modlitby mnoha lidí dobré vůle a pro utrpení, které tito lidé pro svou lásku k Pánu musí vytrpět. Může se stát, že začátek očišťování od zla, které si lidé sami na sebe připravili, již brzy nastane. Modlíme se a přednášíme Pánu Bohu své prosby za záchranu tohoto světa. Bratři nám řekli, že v žádném případě nemáme počítat s tím, že bychom rok 2000 přestáli v míru.

Pro německé vydání knihy jsme Vám poslali fotografii, na které Týna a já sedíme na onom místě u Sporonta, na němž přistála kosmická loď a jež jsme též společně s Vámi navštívili. Ilustrace, které jste vybrali, budou vhodným doplněním tohoto vydání. Pán Ježíš Vás odmění za to, co jste pro jeho říši vykonali. Jste skutečně těmi pravými, kteří byli vybráni pro toto dílo na Zemi.

Pro dnešek se s Vámi loučím a objímám Vás

Váš Giorgio

 

Nejmilejší !

S radostí jsme četli Váš poslední dopis a hned spěcháme se svou prosbou k Nebi o Vaše zdraví. Prosili jsme dobrého Rafaela, aby Vás vysvobodil od stresu a naplnil Vás novou energií a sílou. Bůh žehnej všechno Vaše konání ve prospěch jeho duchovní misie, jíž je oslovováno tolik duší a která přináší tolik radosti a příznivých reakcí těch, kteří se zdáli být jiným způsobem nedosažitelní.

Jsme Vám blízko na modlitbách a cítíme se být s Vámi duchovně i lidsky spojeni . . . a plně zaměstnáni prací pro Pána! Buďte ujištěni, že Nebe stojí při Vás a naplní Vás novou silou a odvahou.

Srdečně Vás objímá

Vaše oddaná Týna

 

 

 

SLOVA PÁNA ZÁSTUPŮ

učitelům a spoluúčastníkům oběti

 

15. 12. 1983

Vy jste zlato v tavicí peci světa . . . A já vás nezapřu:

Vy jste moje děti, vytržené z pout materialismu, očištěné sebezapíráním a ztrátou cti, které jste na sebe vzali.

Má se mým následovníkům vésti lépe nežli mně, mistru všech mistrů ?

A přesto se vám vede lépe. Máte mne jako oporu, jako učitele. Co potřebujete, je jen důvěra, která vás musí okřídlit k činům, kterými vezmete Nebe útokem; neboť jste se stali očištěnými a svéprávnými učedníky.

Otcova ruka je vám stejně blízká jako jeho srdce a vyžaduje od vás sebeuskutečnění milujícího dítěte a jeho svobodné rozhodnutí na základě vnitřních impulzů, jež se stanou jistotou.

A proto - neobávejte se, vaše rozhodnutí budou důsledkem vedení. Ať cokoliv potká moje děti a žádá si být uskutečněno, - mezi tím není nic, o čem bych nevěděl, a proto řídím všechna hnutí vašeho srdce, - vždyť mám svůj příbytek tak blízko u vás a ve vás!

Staniž se !

A. V.

 

Kdo bojuje za mne, ten uvidí, že Pán zástupů bude bojovat za něho.

Kdo pro mne pracuje, ten uvidí, že i Pán pro něj pracuje. Čiňte to málo, co vám ukládám, dobře, a já to požehnám a bude to k mnohému užitku.

Jste mým vlastnictvím již od věčnosti, neboť jste mi byli dáni mým Otcem.

Zůstávejte v mém pokoji a já vám dám, po čem žízní vaše srdce a co vám svět nemůže dát.

Čiňte, co mají podle mého rozhodnutí moji učedníci činit, a budete spokojeni.

Staniž se !

G. D., v únoru 1984

Moje děti !

Jakožto váš Stvořitel a Otec jsem uslyšel vaše slova, jako by byla vryta do vašich srdcí. Neřekl jsem, že ten, kdo mi svěří svůj život a bude mi sloužit, bude mnohonásobně odměněn ? !

Mnoho let jste mi věrně sloužili. A já jsem vám za tuto věrnou službu seslal své služebníky, kteří vám byli velmi nápomocni ve vašem díle. A vy jste prokázali vděčnost ve své lásce k duchovnímu světu, ale především ke mně, svému Stvořiteli, Otci a Příteli.

Slyším hlas vašeho srdce a zapisuji vaše jména do knihy života. Proto myslete na své bližní, kteří k vám přijdou s prosbou o pomoc, a ve své dětinské lásce ke svému nebeskému Otci buďte jisti mojí přízní.

16. 4. 1984 - A. V.

 

 

NĚKTERÉ BlBLlCKÉ
PARALELY K TEXTU

 

Oblaka - Boží vozy

(Hospodin) Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš
                  a vznášíš se na perutích větru.
ŽALM 104; 3

(Bůh) Uznejte Boží moc !
          Jeho vznešenost se klene nad Izraelem,
          jeho moc do mraků strmí.
ŽALM 68; 35

Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak ?
Jako holubice ke svým děrám ?
IZAIÁŠ 60; 8

Hle, vystupuje jako mračna,
jako vichřice je jeho vozba,
jeho koně jsou rychlejší než orlové.
„Běda nám, budeme vyhubeni!“
JEREMIÁŠ 4; 13

Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku.
EZECHIEL 1;4.5

Položil jsem na oblak duhu,
aby byla znamením smlouvy
mezi mnou a zemí.
Kdykoli zahalím zemi oblakem
a na oblaku se ukáže duha,
rozpomenu se na svou smlouvu
mezi mnou a vámi
i veškerým živým tvorstvem,
a vody již nikdy nezpůsobí potopu
ke zkáze všeho tvorstva.
PRVNÍ MOJŽÍŠOVA 9; 13-15

Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém,
a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém,
a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.
DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 18; 21

Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.
        DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 14; 19, 20

Když mluvil Áron k celé pospolitosti Izraelců, obrátili se k poušti, a v tom se ukázala v oblaku Hospodinova sláva.

Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: . . .
        DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 16; 10, 1 I

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti vždycky věřili.“ Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu.
          DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 19; 9

Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory.
          DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 24; IS-17

Tu sestoupil Hospodin v oblaku. Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno.
           DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 34; 5

Mojžíš nemohl přistoupit ke stanu setkávání, neboť nad ním přebýval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť.
            DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 40; 35, 36

Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne, a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích.
               DRUHÁ MOJŽÍŠOVA 40; 38

I táhli Izraelci ze Sinajské pouště dál, po jednotlivých stanovištích, až se oblak pozdržel na poušti Páranské.
            ČTVRTÁ MOJŽÍŠOVA 10; 12

A když táhli z tábora, býval ve dne nad nimi Hospodinův oblak.
             ČTVRTÁ MOJŽÍŠOVA 10; 34

Pak šli dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe.
           DRUHÁ KRÁLOVSKÁ 2; 11

Viděl jsem v nočním vidění,
hle, s nebeskými oblaky přicházel
jakoby Syn člověka;
došel až k Věkovitému,
přivedli ho k němu.
         DANIEL 7; 13

Ještě nedomluvil a hle, světelný oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
          MATOUŠ 17; 5

Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi ; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských a s velikou mocí a slávou.
         MATOUŠ 24; 30

…potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
         1.TESALONICKÝM 4; 17

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
          ZJEVENÍ l; 7

Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: „Vstupte sem !“ A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli.
         ZJEVENÍ I1; 12

 

Evakuace

Vztáhl ruku z výše, uchopil mě,
vytáhl mě z nesmírného vodstva.
Nepříteli mocnému mě vyrval,
těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli.
ŽALM 18; 17, I8

…potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
           1. TESALONICKÝM 4; 17

Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.
           MATOUŠ 24; 40, 41

Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. . . . Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu ?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.“
           ZJEVENÍ 7; 9, 13, 14

 

Dematerializace během evakuace

Chci říci to, bratři, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
          1. KORlNTSKÝM 15; 50-53

 

Rematerializace

A zpívali novou píseň:
“Jsi hoden přijmout tu knihu
a rozlomit její pečetě,
protože jsi byl obětován,
svou krví jsi Bohu vykoupil lidi
ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
a učinil je královským kněžstvem našeho Boha;
a ujmou se vlády nad zemí.“
ZJEVENÍ 5; 9, 10

 

Nová Země a nové Nebe

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
          ZJEVENÍ 21; 1

Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
         2. LIST PETRŮV 3; 11-13

„Království, vladařská moc
a velikost všech království pod celým nebem
budou dány lidu svatých Nejvyššího.
Jeho království bude království věčné
a všechny vladařské moci ho budou uctívat
a poslouchat.“
DANIEL 7; 27

„Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“
          ZJEVENÍ 7; 16, 17

I stane se v posledních dnech,
že se hora Hospodinova domu
bude tyčit nad vrcholky hor,
bude povznesena nad pahorky
a budou k ní proudit národy.
Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet:
„Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu,
do domu Boha Jákobova.
Bude nás učit svým cestám
a my budeme chodit po jeho stezkách.“
Ze Siónu vyjde zákon,
slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.
On bude soudit mnohé národy,
ztrestá mocné pronárody, i ty nejvzdálenější.
I překují své meče na radlice,
svá kopí na vinařské nože.
Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu,
nebudou se již cvičit v boji.
MICHEÁŠ 4; 1-3

Poučení, která se týkají času konce, budou dána teprve v této době:

„A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“
          DANIEL 12; 4

I stane se potom:

Vyleji svého ducha na každé tělo.
Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat,
vaši starci budou mít sny,
vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
Rovněž na otroky a otrokyně
vyleji v oněch dnech svého ducha.
Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy:
krev a oheň a sloupy dýmu.
JOEL 3; 1-3 (Joel 2; 28-30)

 

 Zdroj: www.skole-esoteriky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář